Bone Flower

Yuki Nara

Porcelaine,

31 x 25 x 25 cm,

2017.